Algemene voorwaarden

Wij staan voor uw klaar.

Algemene voorwaarden van Verzekeringaanbieder.nl
Deze Algemene voorwaarden vormen een geheel met de polisvoorwaarden van de door u afgesloten verzekering(en). Details hierover vindt u in uw Persoonlijk Digitale Dossier.

Wie is Verzekeringaanbieder?
Verzekeringaanbieder is een handelsnaam van financieel dienstverlener De Hypotheekaanbieder B.V. die voornamelijk verzekeringen aanbiedt via het internet. De verzekeringen via Verzekeringaanbieder.nl worden afgesloten en behandeld via Intrasurance B.V. Zij brengen uw verzekering onder bij erkende en door de Nederlandsche Bank gecontroleerde verzekeraars. Verzekeringaanbieder en Intrasurance hebben een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Onze adresgegevens zijn:

Verzekeringaanbieder
Falster 54
1506 BN Zaandam
info@verzekeringaanbieder.nl
AFM-vergunningnummer: 12006580
KvK, onder nummer: 34181724

Wij zijn geheel zelfstandig. Wij hebben geen financiële banden met of verplichtingen aan verzekeraars en/of banken. Daarom hebben wij ook geen verplichtingen om verzekeringen bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen.
De verzekeraar(s) van de door u afgesloten verzekering vindt u op uw polis(pagina.)
Wij geven u geen advies over verzekeringen die afgesloten zijn via de website. U kiest uw verzekering zelf. Heeft u gekozen? Dan zorgen wij ervoor dat u de contracten krijgt. De beloning die wij daarvoor krijgen varieert per verzekering.
Voor complexe verzekeringen ontvangen wij geen provisie maar betaalt u aan ons een eenmalige- of steeds terugkerende kostenvergoeding. In uw Persoonlijk Digitaal Dossier staat hoe hoog deze kostenvergoeding is. Of wij komen deze kostenvergoeding op een andere manier schriftelijk met u overeen.
Voor overige verzekeringen ontvangen wij een steeds terugkerende beloning (provisie) van de verzekeraar.

Wat mag u van ons verwachten?
U mag verwachten dat:

 • Financiële producten en diensten alleen via internet worden aangeboden en geregeld.
 • Alleen u toegang heeft tot uw Persoonlijk Digitaal Dossier.
 • Wij u alleen een papieren polis sturen als u hierom vraagt.
 • Wij uitgaan van wederzijds vertrouwen.
 • U binnen 1 werkdag informatie krijgt over nieuw aangevraagde verzekeringen of veranderingen in afgesloten verzekeringen.
 • Wij op werkdagen binnen 24 uur na een schademelding contact met u opnemen.

Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten dat u:

 • Zelf de verzekering kiest die het beste bij u past (wij geven geen advies, maar voeren alleen uit) en zelf uw verzekeringen via internet afsluit, op tijd aanpast en stopzet, redelijk bent, goed met uw spullen omgaat en zich aan de wet houdt.
 • schade zo snel mogelijk aan ons doorgeeft via een melding in uw Persoonlijk Digitaal Dossier, alles doet om de schade zo veel mogelijk te beperken en alle informatie doorgeeft die voor de afhandeling van de schade van belang kan zijn;
 • de juiste informatie geeft (bij afsluiten, aanpassen en schade) en meewerkt om de schade snel en goed te kunnen afhandelen;
 • aangifte doet bij de politie als u schade heeft door diefstal, poging tot diefstal, vandalisme, beroving, afpersing, aanrijding of aanvaring. En dat u ons het bewijs van uw aangifte stuurt en op tijd uw premie betaalt.

Let op: als u zich niet aan bovenstaande gedragsregels houdt, bestaat de kans dat uw verzekering niet geldig is. Ook kunnen wij de verzekering stopzetten en/of de kosten die wij gemaakt hebben door u laten betalen.

Hoe sluit u een verzekering af?
Afsluiten en veranderen van uw verzekeringen doet u altijd via uw Persoonlijk Digitaal Dossier. U krijgt dat dossier automatisch na het afsluiten van uw eerste verzekering. Als u een Persoonlijk Digitaal Dossier heeft, kunt u uw verzekeringen zo afsluiten en/of veranderen:

 • log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord in uw Persoonlijk Digitaal Dossier;
 • vul uw gegevens in op het aanvraagscherm;
 • ga akkoord door de aanvraag te bevestiging met uw eigen, unieke wachtwoord;
 • uw aanvraag geldt pas als Intrasurance deze heeft geaccepteerd;
 • ntrasurance mag een aangevraagde verzekering weigeren;
 • op uw polispagina in uw Persoonlijk Digitaal Dossier staat welke dekkingen u heeft gekozen (waartegen u zichzelf heeft verzekerd). Ook vindt u hier voor hoeveel geld u verzekerd bent (verzekerde bedragen). U kunt altijd inloggen en bekijken hoe u verzekerd bent.

Vanaf wanneer bent u verzekerd?

 • De verzekering begint op de datum die op uw polispagina staat. U kunt deze altijd en overal zien door in te loggen op uw dossier.
 • Uw dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop de verzekering is afgesloten. Schade die u heeft door gebeurtenissen van voor dit tijdstip, vergoeden wij niet.
 • U heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de datum waarop u de verzekering afsluit. In die periode kunt u, zonder enige verplichting, uw verzekering ongedaan maken. De premie die u al betaald heeft, betalen wij dan terug.

Premiebetaling
Hoe en wanneer betaalt u de premie?

 • U kunt uw premie alleen betalen via automatische incasso.
 • Als u uw verzekering afsluit, geeft u ons automatisch toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.
 • De premie betaalt u vooraf. U kiest zelf of u per jaar, half jaar, kwartaal of maand betaalt. Dit vindt u op uw polis.
 • Als wij de premie niet op tijd kunnen afschrijven, moet u administratiekosten betalen.
 • U moet binnen 14 dagen na de start van uw verzekering betaald hebben. Doet u dit niet, dan heeft u ook geen dekking.
 • Heeft u binnen 21 dagen nog geen premie betaald? Dan gaan wij er vanuit dat u de verzekering helemaal niet had willen afsluiten. Wij zetten uw verzekering dan stop. U krijgt hier op tijd bericht van.
 • Wilt u niet dat wij uw verzekering stopzetten? Maak dan zo snel mogelijk uw premie, de administratiekosten en de eventuele kosten voor het incassobureau naar ons over. Als wij dit geld hebben ontvangen en aangenomen, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht; in de tussenliggende periode bent u niet verzekerd.
 • De juiste hoogte van uw premie stellen wij vast aan de hand van het geldende premietarief op de startdatum van uw verzekering.

Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?
Wij kunnen de premie en/of voorwaarden van uw verzekering wijzigen. Als wij dat doen, hoort u dat minimaal 15 dagen van tevoren van ons. Gaat u niet akkoord met de wijziging? Dan kunt u uw verzekering stoppen. Als u uw verzekering wijzigt, beoordelen wij uw gegevens op dezelfde manier als bij een nieuwe verzekering.

Wanneer stopt uw verzekering automatisch?

 • Wij stoppen uw verzekering automatisch als u geen belang meer heeft bij uw verzekering (zoals bij totaal verlies of verkoop). Het is belangrijk dat u dan zo snel mogelijk uw verzekering beëindigt in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij die terug.
 • Als u uw eerste premie niet binnen 21 dagen betaalt, gaan wij er vanuit dat er nooit een verzekering is geweest. Voor levensverzekeringen geldt een termijn van 30 dagen.
 • Als u geen vaste woonplaats heeft in Nederland.
 • Levensverzekeringen stoppen automatisch bij overlijden van de verzekerde. Voor de vervolgprocedure naar aanleiding van een overlijden verwijzen wij graag naar de betreffende Bijzondere Voorwaarden.

Waar zijn wij niet verantwoordelijk voor?

 • Maken wij fouten bij het uitvoeren van ons beroep? Dan zijn wij daarvoor alleen verantwoordelijk tot de hoogte van het bedrag waarvoor wij ons daartegen hebben verzekerd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste gegevens die u zelf heeft ingevoerd in uw Persoonlijk Digitaal Dossier.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk als de schade is ontstaan terwijl wij daar geen invloed op hebben (bijvoorbeeld fouten gemaakt bij of door andere partijen).
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die de achterliggende verzekeraar maakt.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op. Komt u er met onze medewerker niet uit, dien de klacht dan in bij onze directie. Bent u daarna niet tevreden over onze oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl) of aan de rechter. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt een register bij van verleende vergunningen aan financiële dienstverleners. Meer informatie over deze vergunningen kunt u in dit register vinden (www.afm.nl). Het AFM-vergunningnummer van Verzekeringaanbieder is: 12006580.

Privacy en uw persoonlijke gegevens
De gegevens die u bij de aanvraag van de verzekering aan ons geeft, gebruiken wij voor de acceptatie en uitvoering van uw verzekering. Voor een verantwoord acceptatie- en uitkeringsbeleid kunnen wij informatie vragen of informatie verstrekken aan de Stichting CIS te Zeist. Wij gebruiken uw gegevens ook voor statistische analyses, het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Fraude
Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen we voorkomen. Als er sprake is van fraude doen wij aangifte bij de politie. We melden de persoonsgegevens in het incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen, beëindigen de verzekering en vorderen betaalde schade terug.

Algemene definities (begripsomschrijvingen)
Hieronder vindt u definities (omschrijvingen) van begrippen die in deze voorwaarden voorkomen:

 • U/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan via Verzekeringaanbieder.
 • Verzekeraar: het bedrijf dat het afgesproken risico dekt (de risicodrager). Om welke verzekeraar het gaat en welk risico, vindt u in uw Persoonlijk Digitaal Dossier.
 • Wij: Intrasurance B.V. en Verzekeringaanbieder.nl B.V., gevestigd in ’s-Hertogenbosch en Zaandam. Intrasurance B.V. is de gevolmachtigde van de verzekeraar. Dat betekent dat Intrasurance B.V. alle zaken regelt voor deze verzekeraar. Verzekeringaanbieder.nl is de dienstverlener via wie u uw verzekeringen afsluit.

Stoppen van de verzekering
Wanneer en hoe kunt u de verzekering stopzetten?
U kunt uw verzekering op elk gewenst moment stoppen. Dit kunt u zelf doen in uw Persoonlijk Digitaal Dossier. De verzekering stopt meteen of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij die terug. Zonder opzegging verlengen we uw verzekering automatisch.

Wanneer kunnen wij de verzekering stopzetten?
Wij kunnen uw verzekering beëindigen, als:

 • Wij de premie niet binnen 21 dagen nadat u deze moest betalen, hebben kunnen afschrijven van uw rekening;
 • U regelmatig te laat betaalt;
 • U ons heeft misleid door bij het afsluiten van de verzekering onjuiste of te weinig informatie te geven;
 • U bij schade expres niet de juiste informatie over de situatie heeft gegeven;
 • Vaststaat dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog. Wij stoppen uw verzekering dan op de datum die op de mail staat waarin wij u dit meedelen;
 • Als u veel of onduidelijke schades meldt, kan dat voor ons reden zijn om te bekijken wat de oorzaken zijn. Wij bekijken dan ook of die in de toekomst voorkomen kunnen worden. Wilt u daaraan niet meewerken of denken wij dat u uw gedrag niet gaat veranderen? Dan kunnen wij uw verzekering stopzetten. U krijgt dan van ons een mail en een opzegtermijn van 2 weken.